Würdenträger
 OK/SCH

Ritter I-Mann der Klecksbeschauer


 OI  Ritter Klonk auf Ja-wat-da  
 OÄ  Ritter Motor der gespannte Polonier   
 K  Ritter Herzi-lein vom Rosengarten  
 VK  Ritter Fabian d´Accordeone  
 M  Ritter Ach-Watt der Kahl Lauernde  
 J  Ritter Kurzschluss  
 C  Ritter BaldAZar